เกี่ยวกับการจัดงาน

6th Marine Science Conference

เอกสารการจัดโครงการ
<<

     

ประเทศไทยในอนาคตต้องพึ่งพาทรัพยากรจากทะเลเพื่อความรุ่งเรืองของประเทศ ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทั้งในสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และองค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ ได้มีความตกลงและร่วมมือจัด "การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล" ขึ้นในประเทศไทย โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดไปแล้ว ๕ ครั้งด้วยกัน กล่าวคือ

ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต

ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุม

ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมตะวันนา รามาดา ซึ่งสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุม

ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุม

และครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑-๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุม

       มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจัดให้มี "การประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ ๖" ภายใต้หัวข้อ " One World One Sea; New and more value of the Seas" ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน พ.ศ.2561 ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

       ทั้งนี้ การจัดประชุมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางทะเล เทคโนโลยีทางทะเล เพื่อเพิ่มมูลค่าหรือสร้างมูลค่าให้กับทรัพยากรทางทะเล พร้อมๆกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัจจัยแวดล้อมทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในระดับต่าง ๆ ต่อการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทะเลไทย

       รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ ตลอดถึงภาคเอกชนและผู้สนใจทั่วไป ได้นำเสนอผลงานวิชาการ (ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์) กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ การรับฟังการแสดงปาฐกถาและบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ การอภิปรายและเสวนาวิชาการในประเด็นที่สำคัญต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย และการปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงในระดับชาติและระดับโลกที่เกิดขึ้น เพื่อความร่วมมือในการดูแลผลประโยชน์ทางทะเลของไทย

 

Logo

ติดต่อสอบถาม : 089-602-2898 ดร.วิชญา กันบัว | 098-569-5995 อ.สราวุธ ศิริวงศ์ | 081-544-4065 ดร.จิตรา ตีระเมธี

 

© 2018 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6. All Rights Reserved.

The 6th Marine Science Conference